പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും ‘മിസ്റ്റർ മാർക്കറ്റ്’

നിക്ഷേപ ഗുരുവായ ബെഞ്ചമിൻ ഗ്രഹാം ആണ് ‘മിസ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ’ എന്ന പ്രയോഗം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്....

അറുപതാമത്തെ വയസില് സമ്പാദ്യമായി നേടാം ഒരു കോടി!

ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകളിലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാന്‍ അഥവാ എസ്.ഐ.പി എന്ന നിക്ഷേപരീതിയെ അടുത്തറിയുന്ന ഏതൊരു...

Diversification across asset classes is one key lesson from...

Many mutual funds impressively outperformed their...

Is it wise to invest in Mutual funds?

Before attempting to find an answer to the question “Why mutual funds?” we should...

Plan a Bright Future for Your Child

Every parent aspires to provide the best of everything for their children. And like...

Stick to quality, but there are opportunities for a...

It is well known that stock markets tend to be manic-depressive. It oscillates between...

How do you differentiate Equity funds and ELSS?

Mutual fund is made up of money that is pooled by a large number...

Don’t let small slips cost you a lot

Awareness about investing in equities is gaining pace among investors with constantly rising equity...

IQ Corner- ELSS

Both Equity Linked Savings Scheme (ELSS) and Public Provident Fund (PPF) offer Tax Exemption...

ELSS vs PPF: Things to note

It is that time of the year when most people start planning on how...

Paper gold: a smart investment option

India's love affair with gold is no secret. And Indians love to own it...

Role of market correction in SIP and wealth creation

We know that equity as an asset class outperforms other asset classes in the...

How to Choose a Suitable Debt Scheme

Returns from both equity and debt are equally affected by changes in economic and...

Investment plans for your kid’s education

Education inflation Every parent aspires to give a quality higher education to their children, when...

Achieving Set Goals

Systematic Investment Plans or SIPs are fast gaining momentum in India especially among retail...

Stay Disciplined, Stay Invested!

What sets you apart from the rest is a disciplined attitude and when it...

Your Systematic Future Plan!

Often heard the term Systematic Investment Plan and wondered how can you get systematic...

IQ Corner – What are Mutual Fund pension plans?

Swamy, a 27 years old professional is looking to invest for his post-retirement years....

Don’t stop SIPs: Stay the course

An important lesson of the last 100 years of financial history is that stocks...